Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W dniu 10 lipca 2017 r. Gmina-Miasto Działdowo zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę pożyczki nr 00022/17/03011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie - osiedle Księżodworska".

Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 1 319 776,46 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie wynosi 1 187 750,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji przewiduję się budowę dwóch przyłączy kablowych do zasilania oświetlenia - w ul. Mrongowiusza i ul. Żytniej oraz modernizację oświetlenia m.in. w zakresie montażu opraw oświetleniowych LED w czterech obwodach tj. zasilanych z przyłączy kablowych przy ul. Mrongowiusza, ul. Żytniej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Lipowej.