14.03.2018 08:26 Wiek: 99 days
Kategoria: Aktualne oferty, Informacje bieżące, Rozwój i promocja E ? usług publicznych

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dla organizacji pozarządowych


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Program Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 

Dotację w wys. od 20 tys. zł do 1.000.000 zł można otrzymać na realizację projektu społecznego. Zakres możliwych działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego.

 

W konkursie FIO w 2018 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1. organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, np. parafie, domy zakonne;

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4. spółdzielnie socjalne;

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit;

 

Ofertę należy złożyć wyłącznie w Generatorze pod adresem: fio.niw.gov.pl, terminie od 1 marca do 29 marca 2018 roku do godz. 16.15.

 

Szczegółowe informacje na temat programu FIO można uzyskać pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej programu: fio.niw.gov.pl.