21.11.2017 13:34 Wiek: 212 days
Kategoria: Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6, Inwestycje

"Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6"


Numer projektu: RPWM.08.01.00-28-0009/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Wartość projektu: 1965057.40 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1931132.36 zł

Wartość dofinansowania: 1641462.51 zł

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2017-08-09

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-07-31

 

Cele projektu:

Cel 1: Poprawa estetyki tkanki miejskiej poprzez przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych i stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych w budynku przy ul. Zamkowej 6 w Działdowie latach 2017-2018.

Cel 2: Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców dzięki nadaniu funkcji społecznych zdegradowanemu budynkowi przy ul. Zamkowej 6 w latach 2017-2018.

Cel 3: Niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na obszarze rewitalizowanym w skład którego wchodzi obiekt przy ul. Zamkowej 6 w Działdowie w latach 2017-2018.

 

Realizacja projektu pomoże w rozwiązaniu kluczowych problemów społecznych na danym obszarze:

1. Przyczyni się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy,

2. Przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych (utworzenie punktu interwencji kryzysowej, organizacja warsztatów z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych, dyżury organizacji pozarządowych),

3. Przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich usług społecznych (prowadzenie świetlicy środowiskowych, grup wsparcia, warsztatów dla osób wykluczonych),

4. Przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich usług kulturalnych (organizacja wystaw, drobnych imprez kulturalnych),

5. Przyczyni się do redukcji przestępczości (dyżury prawnika, przedstawiciela policji),

6. Przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia więzi społecznych mieszkańców obszaru (integracja dzieci z osobami starszymi, pomoc potrzebującym).