05.10.2017 14:35 Wiek: 259 days
Kategoria: Edukacja

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie realizuje Projekt AKTYWNA CZWÓRKA


Środki na realizację projektu pochodzą z Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+, przy zabezpieczeniu wkładu z budżetu Gminy-Miasto Działdowo.

Termin realizacji projektu: IX - XII 2017

 

Całkowity koszt projektu wynosi 24090,00 zł, w tym wsparcie finansowe z programu rządowego "Bezpieczna+" - 19272,00 zł, a środki własne organu prowadzącego - 4818,00 zł.

 

Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+ przekazane zostały przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

CELE PROJEKTU "AKTYWNA CZWÓRKA"

 

- Zdobycie przez uczniów ważnych umiejętności społecznych i życiowych, mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz podejmowanie właściwych decyzji i dokonywanie trafnych wyborów.

 

- Poprawa relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

- Integracja zespołów klasowych poprzez udział w różnych projektach i akcjach dotyczących bezpieczeństwa.

 

- Uatrakcyjnienie procesu edukacji poprzez autorskie konkursy szkolne dotyczące problematyki bezpieczeństwa.

 

- Uwrażliwienie dzieci na niesienie pomocy osobom słabszym, pokrzywdzonym przez los, niepełnosprawnym.

 

- Działanie na rzecz bezpieczeństwa, rozszerzenie współpracy z instytucjami wspomagającymi.

 

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą.

 

- Promowanie właściwych wzorców zachowań.

 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie planuje realizować następujące zadania:

 

- Działania profilaktyczno-edukacyjne: szkoła będzie realizować działania wychowawcze rozwijające umiejętności psychospołeczne: komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami oraz działania integrujące z lokalnym środowiskiem.

 

- Działania rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów: szkoła planuje rozpocząć redagowanie i wydawanie gazety szkolnej, w której zamieszczane będą materiały edukacyjno-profilaktyczne. Redakcja gazety "W soczewce" będzie doposażona w sprzęt radiowy, gdzie powstanie radiowęzeł. Możliwość przekazywania informacji profilaktyczno-edukacyjnych będzie docierała do uczniów zarówno poprzez audycje radiowe jak i artykuły zamieszczane na łamach gazetki. Dla zespołu redakcyjnych zostaną przeprowadzone warsztaty dziennikarskie. Praca w szkolnej redakcji gazety oraz radiu posłuży budowaniu prawidłowych relacji wśród uczniów. Kształtowanie oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów umożliwią prowadzone warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Uczniowie przygotują i wystawią sztukę teatralną o tematyce profilaktycznej.

 

- Działania włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne oraz integrujące z lokalnym środowiskiem: w celu budowania więzi rówieśniczych SP4 przeprowadzi turniej sportowy wraz z konkursem i zadaniami o treściach profilaktycznych, które włączą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życie społeczne szkoły. Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie jest placówką, która prowadzi oddziały integracyjne, a poprzez realizację programu chce zintensyfikować aktywność uczniów.

 

Informacja: Zespół Szkół nr 2